Bouwterrein Noordelijke Maan bijna ‘rijp’

Graven, onderzoeken, testen. Dit voorjaar starten op het bouwterrein van de Noordelijke Maan de voorbereidende werkzaamheden, zodat de bouw goed van start kan gaan.

Om in het najaar met de Noordelijke Maan te kunnen beginnen, moet het terrein nog ‘bouwrijp’ worden gemaakt. Hiervoor zijn enkele voorbereidende werkzaamheden nodig die nog dit voorjaar worden uitgevoerd.

Als eerste komen er hekken rond het hele terrein. Deze zorgen voor een veilige werkplaats. Aansluitend wordt het terrein vrijgemaakt. Dat betekent dat alle bestaande infrastructuur, kabels en leidingen en ook de oude bomen moeten worden weggehaald. Helaas zijn de kastanjes te groot om nog te verplaatsen; de 25 mooiste beuken, eiken en platanen krijgen wel een nieuwe plek in de stad. Een aantal blijft zelfs in Maankwartier. Op de rotonde voor de Hoppenhof komt een prachtig ‘Platanenbos’, de geur van de natuur en gefluit van vogels midden in de stad!

Schatten

Dit voorjaar wordt in de Noordelijke Maan ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden over het hele bouwterrein sleuven gegraven van waaruit archeologen bekijken of er diep onder de grond nog cultuurhistorische schatten liggen die bewaard moeten worden.

Kabelwerk

Het omvangrijke netwerk van kabels en leidingen dat onder de grond verborgen ligt is al in kaart gebracht. Op verschillende plaatsen moet de ondergrondse infrastructuur verlegd of vernieuwd worden; het merendeel bevindt zich onder de vroegere busbaan langs de Spoorsingel, die overigens niet meer in gebruik is. Vóór 1 juli wordt het asfalt van de baan verwijderd, zodat de kabels en leidingen makkelijker opgepakt en verlegd kunnen worden.

Tril en bouwproof

In het kader van het milieutechnisch onderzoek zijn al in een eerdere fase trilmetingen verricht om te bepalen welke bouweisen gelden voor Maankwartier. Uitgangspunt is dat geen enkel gebouw in Maankwartier last mag hebben van trillingen die veroorzaakt kunnen worden door het treinverkeer.
Als aanvulling op het bodemgesteldheidonderzoek worden vóór 1 juli 2011 nog extra sonderingen verricht. Hiervoor worden op verschillende locaties in het toekomstige Maankwartier diepe gaten tot 20 à 25 m diepte geboord om de exacte bodemopbouw op die locaties vast te kunnen stellen. Op basis van deze informatie worden de funderingen geplaatst waarop Maankwartier straks ‘rust’.