Overeenkomst station Heerlen

Gemeente Heerlen, NS en ProRail hebben een overeenkomst getekend over het ontwerp en de bouw van het station Heerlen. Het nieuwe station vormt een belangrijk onderdeel in Maankwartier, dat onder meer als doel heeft het versterken van het openbaar vervoer knooppunt. De drie partijen hebben in de overeenkomst onder meer vastgelegd hoe het station eruit komt te zien en hoeveel het mag kosten.

Speciale procedure

Om risico’s op onvoorziene kosten en budgetoverschrijding zoveel mogelijk te verkleinen hebben de drie betrokken partners een speciale procedure afgesproken. In het geval van afwijkingen in de uitvoering moeten de partners elkaar proactief betrekken. ProRail dient vooraf overleg te voeren en aan te geven welke consequenties in tijd en geld, bepaalde afwijkende acties en werkzaamheden met zich meebrengen. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van zijn partners mag ProRail vervolgens aanbestedingen starten of opdrachten verstrekken. Heeft ProRail zelf aanvullende wensen, dan is ProRail ook zelf financieel verantwoordelijk hiervoor.

Nauwkeurige omschrijving

Bij het opstellen van de overeenkomst is rekening gehouden met de lessen uit het rapport Tauw over de aanleg van de Plaat. Toen is uitgegaan van een zogenaamd design & construct contract. In dat geval heeft een aannemer veel vrijheid bij de realisatie van het bouwwerk. Nu, bij de bouw van het station, wordt gewerkt met een bestek. Daarin staat nauwkeurig omschreven wat er gebouwd gaat worden, op welke manier en aan welke eisen dat moet voldoen.

Opmaak van de bestekken

Nu de overeenkomst is getekend wordt gestart met de opmaak van de bestekken. Als die klaar zijn en de betrokken partners akkoord zijn, kan gestart worden met de aanbesteding voor het contracteren van aannemers voor de bouw van het nieuwe station.